CATALÀ / CASTELLANO

ELS NOSTRES SERVEIS

ENERGIES ALTERNATIVES

ENERGIAat-1024x581MURIOLTEC ÉS LA SOLUCIÓ DEFINITIVA I RÀPIDA PER A QUALSEVOL PROBLEMA O AVARIA EN SISTEMES D’ENERGIES ALTERNATIVES I RENOVABLES

 

Fem instal·lacions, manteniments i reparacions. Totes les marques i tots els sistemes.

Si no es pot reparar, canviem per nou, sempre amb la millor relació qualitat/preu.

Atenem particulars, comerços, hostaleria i comunitats.

Treballem amb materials de qualitat que ens permeten entregar als nostres clients la Garantia MURIOLTEC certificada per escrit a la finalització de totes les feines.

 Si tens nous projectes en energia alternativa / renovable, o t’ha sorgit alguna avaria, no dubtis en trucar-nos, SOM RÀPIDS I EFICAÇOS, ESPECIALISTES EN PROBLEMES CRÒNICS I DE DIFÍCIL SOLUCIÓ.

L’Aerotèrmia i la Geotèrmia, tot i que utilitzen l’electricitat també són considerades energies alternatives, per tant MURIOLTEC ENERGIES RENOVABLES també les instal·la, manté i repara.

Solucionem problemes de falta de càrrega, sobreescalfament, rectificadors defectuosos.

En sistemes hidrònics, problemes de bombeig, DRAIN-BACK, sensors, fuites persistents.

En sistemes eòlics, problemes per falta de càrrega, rodaments encallats o amb resistència, direccionament, rectificadors..

 Moltes vegades, les avaries no es produeixen en els propis aparells, sinó que ells mateixos manifesten els primers símptomes d’un problema en la instal·lació.

Una bona i correcta instal·lació comença sempre amb el bon criteri utilitzat en la selecció de l’energia renovable que s’utilitzarà segons les necessitats i recursos de la zona.


DISPOSEM DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES PER A LA DETECCIÓ DE LES AVARIES A l’INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS


ENERGIES ALTERNATIVES - in 1
ENERGIES ALTERNATIVES - in 2

Atenció a empreses i comerços; Fem instal·lacions complertes, inclús clau en mà, agrupant la totalitat de les obres o adequacions per a obrir el vostre despatx, botiga, local o nau. Amb tota la documentació necessària segons normativa, Butlletins elèctrics, clima, gas i aigua.

 Fem manteniments preventius i correctius de totes les instal·lacions domèstiques, comercials, industrials i d’hostaleria.

Actualitzem les teves instal·lacions de llum, clima, gas i aigua segons normativa amb els seus respectius butlletins certificats per a l’obtenció dels serveis corresponents.

Fem inspeccions i butlletins per a la totalitat dels serveis.

 Aconseguim renovar les teves antigues instal·lacions d’energies renovables o alternatives amb la millor relació qualitat preu i la menor obra possible.

 Redactem i documentem informes complerts amb imatges del teu sinistre per a totes les companyies d’assegurances. Inclòs dins del preu de l’ atenció a l’ avaria.

AVANÇAT ALS PROBLEMES;

Fem acurades inspeccions preventives per intentar preveure futures avaries en les teves instal·lacions. Proposem accions correctives sense cap mena de compromís de realització.

Una bona revisió a temps amb les posteriors correccions fetes t’estalvia futures avaries d’ urgència costoses i gens grates.

 Avui en dia la tecnologia ens permet no només gaudir dels serveis que utilitzen les energies alternatives o renovables , sinó que també ens permet protegir-los perquè durin molts anys.

La tecnologia també ens permet estalviar en els consums d’ aquests serveis dels que ja difícilment en podem prescindir.

MURIOLTEC analitza la teva instal·lació per reduir els consums just al necessari. També per protegir-la segons les disposicions de les normatives i per les exigides per la majoria de les companyies d’assegurances.

 Redactem Estudis personalitzats, beneficia’t de les millores en consum a la baixa, reals i garantides.

 Volem ser part de les teves solucions, truca’ns, segur que ens recomanaràs.

Garantia MURIOLTEC certificada per escrit en tots els nostres treballs.

MÉS INFORMACIÓ:

L’ Aerotèrmia és una energia que prové de fonts renovables. Es beneficia de l’ energia continguda  en l’ aire que ens envolta  i s’ utilitza, entre altres, per produir aigua calenta sanitària, calefacció i per a la climatització de vivendes o espais tancats.

L’ energia continguda en l’ aire la tenim disponible de manera virtualment inesgotable, ja que és part del nostre medi natural, per aquest motiu l’Aerotèrmia es considera una Font d’Energies alternatives.  Així doncs, compleix els els requisits davant dels projectes de nova construcció on s’ exigeix un mínim de consum energètic renovable per obtenir el permís d’ obra.

En principi es considera com energia alternativa a les energies que s’obtenen de formes

alternatives a les utilitzades majoritàriament, com són: petroli, carbó, gas natural, energia nuclear, i d’altres. És important diferenciar entre els conceptes energia alternativa, energia renovable i energies no contaminants. Una energia alternativa o renovable no té per què ser no contaminant. Així, per exemple, la biomassa es considera una font d’energia alternativa, però és una energia que també contamina (potser en menor mesura que d’altres). El concepte “renovable” fa referència a la possibilitat de regeneració natural que ofereixen aquestes fonts d’energia, convertint-les en virtualment inesgotables.

Com a fonts d’energia alternatives es poden citar:

Energia solar

Energia geotèrmica

Energia eòlica

Energia mareomotriu

Biomassa

La discussió d’energia alternativa/convencional, no s’ha d’entendre com una mera classificació de les fonts d’energia, ja que el terme es gesta de la mà de científics i moviments ecologistes i socials amb el propòsit de proposar un model energètic alternatiu a l’imperant en l’actualitat.

Aquest model energètic es basa en les següents premisses:

L’ús de fonts d’energies renovables, ja que les fonts fòssils actualment explotades acabaran esgotant-se segons els pronòstics actuals en el transcurs d’aquest segle XXI

L’ús de fonts netes, i l’abandonament progressiu dels processos de combustió convencionals i la fissió nuclear.

L’explotació extensiva de les fonts d’energia, proposant-se com a alternativa el foment de l’autoconsum per tal d’evitar en la mesura del que sigui possible la construcció de grans infraestructures de generació i distribució d’energia elèctrica.

La disminució de la demanda energètica, mitjançant la millora del rendiment dels dispositius elèctrics (electrodomèstics,llums, etc.)

Els elements que hi ha a la natura i poden ser transformats en energia, com ara el Sol, l’aigua, el vent, el carbó, el petroli, i el gas s’anomenen fonts d’energia. És a dir les fonts d’energia són els recursos dels quals pots obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc.

Segons la seva naturalesa, les fonts d’energia es poden classificar en:

Primàries: Són les que es troben a la natura: vent, aigua, Sol, llenya, carbó, petroli, nuclear, etc..

Secundàries: Són les que s’obtenen a partir de fonts d’energia primàries:electricitat, benzina, etc.

També podem classificar les energies segons les reserves disponibles de la font d’energia que utilitza i de la capacitat de regeneració que tenen:

Renovables: Quan la font d’energia que utilitzen es regenera en un període curt i de les quals hi ha unes reserves il·limitades, un exemple són l’energia solar que té com a font d’energia el Sol, o l’energia eòlica que utilitza com a recurs energètic la velocitat del vent. Són energies renovables la solar, l’eòlica, la geotèrmica, la mareomotriu, etc.

No renovables: Són les que provenen de fonts d’energia que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Com a fonts d’energia no renovable tenim:

D’origen fòssil: petroli, gas natural, carbó.

D’origen mineral: urani, pissarra (gas pissarra).

D’origen vegetal: paper, fusta, oli, etc.

D’origen animal: cera, greix, animals de càrrega i fonts d’energia mecànica (humà, ase, mul, elefant,…), etc.

 La major part de l’energia consumida al món és energia exhaurible, provinent majoritàriament de combustibles (fòssil i nuclears) excavats a l’escorça terrestre i que no es poden ser reproduïts per l’ésser humà ni, almenys en menys de milions d’anys, per la natura. Més enllà dels assumptes mediambientals, el principal problema que presenta el seu ús és que no en quedarà cap d’ells d’aquí a cent anys, i alguns d’ells s’acabaran molt abans.

És per tant necessari buscar fonts d’energia alternatives que ens permetin consumir menys energies exhauribles i, en un futur proper, viure sense elles. Cal tenir en compte, a més, que alguns combustibles exhauribles, com el petroli, serveixen també per a la fabricació de primeres matèries a alt valor afegit per a plàstics i un gran nombre de productes químics i farmacèutics. Una altra manera d’estalviar combustibles perquè durin més anys és aprofitar-los millor, mitjançant tecnologies i sistemes més eficients i amb un ús racional de l’energia per part de la població. L’estalvi d’energia és un dels vessants als quals s’està investigant més, ja que resulta beneficiós per a tothom: usem menys energia i així, d’una banda en paguem menys, i de l’altra n’estalviem perquè a tots en duri més.

D’altra banda, és igualment necessari adaptar la tecnologia actual a altres energies, ja que, especialment al sector del transport, moltes d’elles s’han desenvolupat exclusivament a partir de combustibles exhauribles. S’ha de tenir present que el desenvolupament d’una tecnologia no és rectilini, sinó que es troba ple de “ramificacions”, d’opcions possibles, i es desenvolupa una d’elles o diverses segons diferents factors econòmics, socials, polítics, etc. Per exemple, en automoció actualment s’està tornant a estudiar els models de motors de tipus wankel, que havia nascut alhora que el de gasolina però que es va deixar de desenvolupar fa gairebé un segle perquè es va considerar menys bo amb gasolina que el que s’usa ara.

Una altra línia de recerca és l’aprofitament de calor i de materials que tradicionalment havíem considerat de valor nul, o fins i tot negatiu, com a escombraries a tractar (havent de pagar!), per a aprofitar l’energia que encara es pot treure d’ells, encara que no sigui tan gran com la d’altres fonts. Un exemple molt típic són els fums, que abans s’havien llançat a l’aire i que ara es poden aprofitar escalonadament. És a dir, es parteix d’un procés industrial que deixa anar fum molt calent i aquest fum s’usa per a obtenir calor i energia que s’empra per a un altre procés, al que no li cal tanta com al primer; aquest segon procés, treure fums una mica més freds, que es poden usar per a un tercer procés; etc. A més així el fum que finalment es llença a l’atmosfera té una temperatura més propera a l’ambiental, contaminant menys. Altres exemples en són la cogeneració, el compostatge, la digestió anaeròbia d’escombraries orgàniques o la disminució amb algues d’emissions diòxid de carboni. Alguns d’ells són controvertits, com típicament el MOX i certs agrocombustibles.

Quant a les fonts d’energia, la filosofia actual és que no cal que una sola instal·lació en doni al màxim de persones possibles sinó que és igualment vàlid que ho facin moltes de petites. A Catalunya per exemple hi ha una important contribució d’energia hidràulica al mix energètic gràcies a les centrals minihidràuliques, però la seva geografia no li permetria obtenir la mateixa potència amb centrals hidràuliques de mida “normal”. A més, les fonts a menor escala en general més tenen un menor impacte al medi ambient i permeten més autogestió i autonomia per part dels seus usuaris. Lògicament, una bona part d’esforços se centren a fer tècnica i econòmicament viable l’aprofitament de fonts renovables, als Països Catalans s’investiga i es dissenya sobretot en energia eòlica, a més de la hidràulica local, i solar. L’eòlica s’exporta molt, especialment a països com França i a tota la península Ibèrica. També s’hi fan projectes d’aplicacions d’energia geotèrmica a vivendes aïllades o de pocs veïns amb molt bon resultat. Internacionalment, un gran projecte que actualment encara està en una fase molt endarrerida i amb molts problemes és l’obtenció d’energia a partir d’hidrogen (n’hi ha molt a l’aire i al mar) en reactors de fusió nuclear.

Amb resultats d’aplicació potencial a molt més llarg terme, alguns científics inverteixen els recursos de recerca en altres vies, com investigar les possibilitats de la fusió freda, del generador termoelèctric per radioisòtops, de l’emmagatzemament de l’energia a través de la fotosíntesis artificial i de l’aniquilació de matèria amb antimatèria, tot i que encara no es coneix cap mètode capaç de produir una quantitat significativa d’antimatèria i tampoc se sap com emmagatzemar-la.

L’energia renovable és el conjunt de fonts d’energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil.

Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l’energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim. Alguns exemples en són l’escalfor solar, el vent, les marees i l’escalfor dins de la terra.

En general són fonts d’energia dispersa o molt poc concentrada, per exemple només un 5% de la irradiació solar és absorbida al sòl i encara menys, un 0,3%, és absorbida per les plantes. Moltes depenen de la geografia i del clima, de manera que no tots els sistemes de qualsevol tipus d’energies renovables es poden instal·lar a qualsevol indret. Una altra característica força general és que és aleatòria, és a dir variable i no controlable en el temps i també en l’espai. Això fa que sigui imprescindible l’ús de sistemes d’emmagatzematge d’energia, que la guarden a mesura que es genera, per un temps més o menys limitat, perquè sigui usada segons la demanda del seu consum.

El 2006, aproximadament el 18% del consum mundial d’energia havia estat generat per fonts renovables. Actualment a Catalunya les energies renovables representen el 2,8% de l’energia primària i el Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 preveu que en 2015 aquest consum d’energies renovables es multipliqui per quatre. Greenpeace va presentar un informe a la Generalitat de Catalunya segons el qual es podria arribar al 100% de producció d’energies renovables l’any 2050.

Les principals energies renovables

El Sol: energia solar tèrmica,energia solar fotovoltaica

El vent: energia eòlica

Els rius i corrents d’aigua dolça: energia hidràulica, energia minihidràulica

Els mars i oceans: energia mareomotriu, energia de les ones,energia dels corrents

marins,energia de diferències de temperatura

La matèria orgànica: crema de biomassa, residus sòlids, biogàs

La calor de la Terra: energia geotèrmica

En principi, les fonts permanents són les que tenen origen solar, de fet, se sap que el Sol romandrà per més temps que la Terra. Tot i així, el concepte de renovabilitat depèn de l’escala de temps que s’utilitzi i del ritme d’ús dels recursos.

Energia hidràulica

L’energia potencial acumulada als salts d’aigua pot ser transformada en energia elèctrica. Les centrals hidroelèctriques aprofiten l’energia potencial de l’aigua dels rius per posar en funcionament unes turbines que mouen un generador elèctric. Aquesta energia es considera renovable perquè no consumeix l’aigua sinó que només n’aprofita el seu moviment. És indispensable vetllar per què la temperatura i la composició de l’aigua sigui igual abans que després del salt, i així i tot, el fet d’acumular aigua modifica l’ecosistema del riu.

A Catalunya, per la seva geografia, són molt abundants les centrals minihidràuliques, en salts de rius més petits i que produeixen, individualment, menys energia que una hidràulica però que, pel fet de poder posar-hi més, en conjunt poden generar una gran quantitat d’energia.

Energia eòlica

Prop del 2% d’energia que arriba del Sol a la Terra es transforma en energia cinètica de l’aire en moviment, és a dir vent, a l’atmosfera. Un 35% d’aquesta energia, dissipada, es troba a la capa atmosfèrica situada a un quilòmetre del terra. L’energia eòlica és l’energia obtinguda mitjançant la utilització d’aquesta energia mecànica, generada pels corrents d’aire que es desplaça a causa de les diferències locals de pressió.

El vent s’ha fet servir des d’antic per moure les aspes dels molins, i actualment s’utilitza a més per a moure aerogeneradors, que no són més que molins que mouen una turbina d’eix horitzontal, connectada a un generador que produeix energia elèctrica. Els aerogeneradors poden agrupar-se en parcs eòlics. N’hi ha a terra ferma i també sobre plataformes fondejades en la mar. També hi ha altres tipus d’aeroturbines, que poden ser d’eix vertical, amb dues pales, multipales, amb rotor a sotavent i de diferents mides; d’ús individual a grans instal·lacions que generen electricitat a gran escala.

Energia solar

El Sol té una potència de l’ordre de 4·1026 Watts. La seva energia arriba a la Terra de manera molt difosa, sent una font de vida i origen de la majoria de les altres formes d’energia a la Terra. La radiació solar té un valor de potència que varia amb l’altitud, e clima, la latitud i segons les condicions atmosfèriques i el moment del dia i de les estacions. Es pot recollir directa, difosa (pels núvols, per l’aire) o reflectida pel sol.

Hom la recull amb panells solars o amb col·lectors solars per a transformar-la en energia tèrmica (energia solar tèrmica) o en energia elèctrica ( energia solar termoelèctrica i energia solar fotovoltaica, la obtinguda amb panells fotovoltaics). En les centrals tèrmiques solar s’utilitza l’energia tèrmica dels col·lectors solars per generar electricitat. També es fa servir en sistemes passius, sobretot a l’arquitectura. Existeixen forns solars d’alta temperatura i des de fa anys molts aparells electrònics (calculadores, etc.)

Energia geotèrmica

La calor de l’interior de la terra (5.000°C) es deu a diversos factors, entre els quals destaquen el gradient geotèrmic i la calor radiogènica. L’energia geotèrmica és aquella energia que pot ser obtinguda per l’home mitjançant l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra. A gran escala es pot usar per a obtenir aigua calenta sanitària (calefacció, rentar roba, etc.), energia tèrmica industrial o bé per a produir electricitat, a partir del vapor calent que es fa passar per una turbina. A petita escala té usos molt diversos, segons la diferència de temperatures aconseguida. La potència elèctrica mundial a partir d’energia geotèrmica és de l’ordre dels 4.700 MW elèctrics i per a usos tèrmics d’uns 7.000MW tèrmics.

En algunes zones del planeta, a prop de la superfície, les aigües subterrànies poden assolir temperatures d’ebullició, i, per tant, servir per escalfar.

Energies mareomotrius

Els mars i oceans tenen un gran potencial energètic amb el qual els humans esperen poder obtenir electricitat i energia útil. Hom ha plantejat, en fase conceptual i alguns prototipus, fonamentalment les següents tecnologies : L’energia mareomotriu, originada per les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol, i que pot aprofitar-se en llocs estratègics, com ara golfs, badies o estuaris utilitzant turbines hidràuliques que s’interposen en el moviment natural de les aigües, junt amb mecanismes de canalització i dipòsit, per obtenir moviment en un eix. L’energia de les ones, produïda pel moviment de les onades. L’energia deguda al gradient tèrmic oceànic és la que aprofita la petita diferència de temperatures entre la superfície del mar i aigües més profundes. L’energia dels corrents marins es podria aprofitar a partir de parcs eòlics submarins, que aprofitarien els corrents horitzontals del medi marí de la mateixa manera que es fa amb el vent en terra ferma. També s’ha proposat aprofitar la diferència de salinitat entre rius i el mar per a aconseguir potència osmòtica o energia blava.